ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร

รูปภาพ

ชื่อ-สกุล

นายนิคม ภักดีวิวรรธ

คุณวุฒิ

ศษ.บ.การประถมศึกษา

กศ.ม.บริหารการศึกษา

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เบอร์ติดต่อ

0898395078

0857755731

0836442276

นายพงษ์ศักดิ์ สวัสศรี

นางยุพิน พาลี

นายสมพงษ์ ธงภักดิ์

ครูนิวัต ศุภมาตย์

ศษ.บ. การแนะแนว

ค.บ.การประถมศึกษา

ครู คศ.3

(หัวหน้างานบริหารงานการเงินและบัญชี )

ครู คศ.3

(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

ค.บ.การเกษตร

ครู คศ.3

บธ.บ.

(คอมพิวเตอร์ธุริจ)

ครู

อันดับ (คศ.1)

หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวประวีณา  มีเพชร

ประวีณา มีเพชร

ภาษาไทย

ครู

อันดับ คศ. 1

นางสาวมาริษา เงินลาด

นางสาวพงษ์พร โคตบังคม

ค.บ.สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

ครู

อันดับ คศ. 1

นางสาวพงษ์พร  โคตบังคม

ครู

อันดับ คศ. 1

นางสาวจุฑารัตน์ กลิ่นสุคนธ์

ค.บ.ปฐมวัย

พนักงานราชการครู

นางสาวสุวรรณา ฤทธิยา

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครูอัตราจ้าง