ข้อมูลโรงเรียน

สัญลักษณ์และอักษรย่อของโรงเรียน

จ.ต. คือ แจ้งตราดคลองไทร

ปรัชญา

“รักษ์วัฒนธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน สร้างคนมีคุณธรรม ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา พัฒนาครู ส่งเสริมนักเรียน มีความเป็นเลิศทางการศึกษาทุกด้าน มีนิสัยรักการอ่าน เป็นโรงเรียนจัดการเรียนร่วมดีเด่นและได้รับการส่งเสริมจากชุมชน ภายในปีการศึกษา 2555

พันธกิจ (Mission)

จัดส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goal)

นักเรียนทุกคนของโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ และได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังนี้

1. นักเรียนจบชั้นประถมศึกษา อ่านออก เขียนสื่อสารได้ คิดเลข บวก ลบ คูณ หารได้ และใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลได้

2. นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นได้

3. เมื่อจบการศึกษา นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีน้ำใจ มีวินัยในตนเอง มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุข ใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสมรรถนะผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

คำขวัญประจำโรงเรียน

"ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสตน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม"

สีประจำโรงเรียน

ขาว -แดง

สีขาว หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เพียบพร้อมคุณธรรม

สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง กล้าหาญ ความมั่นคน ความเสียสละ

ที่ตั้งและอาณาเขต

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านแจ้งตราด ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36260 มีเนื้อที่ 14 ไร่ 40 ตารางวา

การติดต่อสื่อสาร

ทางโทรศัพท์ 0-8983-95078 (ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร)

สิ่งอำนวยความสะดวก

แหล่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยี โรงเรียนมีห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า มีโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตสำหรับการสืบค้นข้อมูลทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ และมีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ประวัติโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร

โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านแจ้งตราด ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36260 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2515

หมู่บ้านในเขตบริการมีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแจ้งตราด หมู่ที่ 3 และบ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ตามลำดับ มีฐานะค่อนข้างยากจนเนื่องจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามฤดูกาล ประชากรส่วนหนึ่งอพยพไปทำงานต่างจังหวัดการคมนาคมค่อนข้างสะดวก

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแจ้งตราดคลองไทร โรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง รวมจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 17 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 3 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม สนามตะกร้อ 2 สนาม บ่อเลี้ยงปลา 1