อนุบาล 1,2

ครูดรัลพร คงพะเนา

ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

ครูจุฑารัตน์ กลิ่นสุคนธิ์

พนักงานราชการ(ครู)

ครูประจำชั้นอนุบาล1