สายตรงผู้อำนวยการ

นายประภวิษณุ์ ขันอาษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร โทร.